Privacyverklaring

Fysio en manuele therapie Piessens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio en manuele therapie Piessens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Fysio en manuele therapie Piessens
Dorpsstraat 37
4661 HM Halsteren
Telefoon 0164-684044
Email pp.fysio@xs4all.nl

Verwerking van uw persoonsgegevens
Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van u bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Registratie van deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken de volgende gegevens:

Voor en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Contactgegevens
Burgerservicenummer (BSN)
Nummer en soort identiteitsbewijs
Verzekeringsgegevens
Rekeningnummer
Gegevens over medebehandelaars en uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij ons komt.

Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen mogelijk toegang tot uw dossier. Dit zijn andere fysiotherapeuten in de praktijk die worden geraadpleegd bij uw behandeling, eventuele stagiaires die met uw fysiotherapeut meelopen en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.

Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.

Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden, maar pas na uw schriftelijke toestemming en in geanonimiseerde vorm.

Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Na beƫindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste vijftien jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.

Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.